போகி அச்சு

  • Bogie axle

    போகி அச்சு

    போகி பேசினார் அல்லது டிரம் அச்சு என்பது அரை டிரெய்லர் அல்லது டிரக்கின் கீழ் பொருத்தப்பட்ட அச்சுகளுடன் கூடிய இடைநீக்கத்தின் தொகுப்பாகும். போகி அச்சு வழக்கமாக இரண்டு ஸ்போக் / ஸ்பைடர் அச்சுகள் அல்லது இரண்டு டிரம் அச்சுகளைக் கொண்டுள்ளது. டிரெய்லர் அல்லது டிரக்கின் நீளத்தைப் பொறுத்து ஆக்சில்கள் வெவ்வேறு நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு செட் போகி அச்சு திறன் 24 டன், 28 டன், 32 டன், 36 டன். பல பயனர்கள் அவற்றை சூப்பர் என்று அழைக்க விரும்புகிறார்கள் 25 டி, சூப்பர் 30 டி, மற்றும் சூப்பர் 35 டி.